VERKOOPVOORWAARDEN

1° Algemene bepalingen:

De algemene voorwaarden van bvba GMPW zijn uitsluitend van toepassing op de door haar gesloten overeenkomsten.
Van deze regel kan alleen worden afgeweken bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen.
Tenzij er een speciale schriftelijke overeenkomst is met deze strekking:
De klant doet afstand van het recht om gebruik te maken van deze algemene of specifieke voorwaarden.
De algemene voorwaarden van bvba GMPW zijn ook aanvullend van toepassing op alle contracten die worden beheerst door bijzondere algemene voorwaarden die met de klant worden onderhandeld.

2° Aanbiedingen en bestellingen:

De aanbiedingen die gedaan worden door bvba GMPW zijn vrijblijvend van deze laatste en binnen de limieten van de voorraden.
Bestellingen binden sprl GMPW pas nadat ze uitdrukkelijk schriftelijk door haar werden aanvaard.
In geval van annulering van de bestelling door de klant, is deze laatste een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van het bedrag van de bestelling.

3° Levering en risico’s:

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen vertragingen in de levering in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling, inhouding van schadevergoeding of prijsvermindering. Het transport van de goederen gebeurt op risico en risico van de koper, zelfs indien de goederen franco worden geleverd.

4° Betaling:

Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn de facturen van GMPW sprl contant betaalbaar. Zolang de goederen niet volledig betaald zijn, blijven ze de exclusieve eigendom van bvba GMPW/

5° Te late betaling:

Het niet betalen van een factuur op haar vervaldag leidt automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de toepassing van vertragingsrente van 12% per jaar en een boeteclausule van 15% op de verschuldigde bedragen met een minimum van € 125.

6° Klachten:

Op straffe van verval moeten alle klachten binnen de acht dagen na ontvangst van deze brief per aangetekend schrijven naar de sprl GMPW worden gestuurd.

7° Competentie:

In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussels bevoegd en is alleen het Belgische recht van toepassing.

8° Eigendomsvoorbehoud:

De verkoper behoudt de eigendom van de goederen tot volledige betaling.
De risico’s zijn voor rekening van de koper. Deposito’s kunnen worden ingehouden om eventuele verliezen bij wederverkoop te dekken.

9° cessieclausule:

In geval van wederverkoop van de goederen, zelfs getransformeerd, die toebehoren aan de verkoper, draagt de koper voortaan aan hem alle vorderingen over die voortvloeien uit hun wederverkoop.